Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Administracija i Računovodstvo

Gdje se financije susreću s učinkovitošću

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Pravilno upravljanje
financijama je
temelj rasta
svake tvrtke

Cjelokupni pregled tvrtke i upravljanje obvezama.

Modul je osmišljen kako bi ubrzao svakodnevne financijske aktivnosti i uključuje sve potrebne funkcionalnosti za knjiženje, izradu godišnjeg financijskog izvješća i za ispunjavanje poreznih obveza koje tvrtke obično samostalno rješavaju.

 

Dostupne su i razne funkcionalnosti za potpuno upravljanje računovodstvom i administracijom, i koje uključuju sredstva, leasing i osnovne funkcionalnosti za one koji posluju s inozemstvom, poput automatskog popunjavanja Intrastat popisa i drugih poreznih obveza na međunarodnom nivou.

 

Naši analitičari redovno ažuriraju funkcionalnosti modula kako bi rješenje bilo u korak s vremenom i s promjenama u zakonodavstvu.

Moduli i Funkcionalnosti

Glavne
prednosti

Upravljanje poreznim obvezama, predujmovima i izvještajima.

Integracija s elektroničkim fakturiranjem i automatsko knjiženje.

Potpuno i automatizirano upravljanje stranim valutama.

Mogućnost prilagodbe rješenja vlastitim shemama i potrebama.

Mogućnost povezivanja s drugim poslovnim modulima.

Preuzmite kontrolu nad svojom poslovnom strategijom

Automatizirani procesi

Automatizirana obrada ispravaka, amortizacija, prihoda i rashoda te godišnjih zatvaranja i otvaranja.

Međunarodno poslovanje

Potpuno i automatizirano upravljanje transakcijama u stranoj valuti, automatsko ažuriranje tečajeva i razlika putem procedure prikupljanja podataka na kraju godine koji se moraju unijeti u bilanci.

Prilagođeno rješenje

Personalizirani predlošci za procedure automatskog knjiženja koji se mogu u svakom trenutku izmijeniti.

Lako razmjenjujte
podatke sa svojim
knjigovodstvom

Upravljanje poreznim obvezama

Samostalno pripremajte i šaljite sve potrebne dokumente i izvještaje.

Izvoz podataka

Zahvaljujući konektoru Bizlink, možete automatski izvoziti sve elektroničke datoteke potrebne za knjigovodstvo ili za nadležna tijela.

Uvoz podataka o obračunu plaća

Uvoz podataka jednostavan je i brz postupak koji omogućuje automatsko generiranje odgovarajućih knjiženja.

Upravljajte poslovanjem bez ograničenja

Upravljanje povezanim društvima

Pojednostavite i ubrzajte replikaciju zajedničkih podataka između različitih tvrtki (kontni plan, osnovni podaci, računi itd.) Na primjer, izlazni račun iz tvrtke 1 može postati ulazni račun u tvrtki 2).
Povezanost modula sa područjem kontrole upravljanja omogućuje izradu konsolidirane bilance prilagođavajući transakcije unutar grupe tvrtki.

Upravljanje s više tvrtki

Istovremeno upravljanje s više tvrtki i poslovnih odjela, radi lakše usporedbe podataka.
Samostalni uvoz podataka putem Excela pomoću jednostavnih predložaka, uvoz kontnog plana, osnovnih podataka, otvorenih stavaka i drugo.

Automatsko generiranje knjiženja

Iz modula za pohranu ulaznih računa automatski će se generirati kartica dobavljača, a zatim se popunjavaju i pohranjuju informacije o kontima u upotrebi i PDV-u. Na taj način se generira automatsko knjiženje koje se može prema potrebi izmijeniti i spremiti.

Povezanost s ostalim
modulima

Otkrijte sve značajke modula

U Fluentis ERP-u, modul za administraciju i računovodstvo povezan je sa Riznicom, Aktivnim i pasivnim ciklusom i sa Kontrolom upravljanja.

Moduli za Nabavu i Prodaju šalju podatke i omogućuju automatsko generiranje knjiženja ulaznih i izlaznih faktura.

Nakon toga, podaci se automatski pohranjuju području upravljanja sredstvima, upravljanja dospijećima kupaca i dobavljača, upravljanja analitičkim računovodstvom (s maksimalnom fleksibilnošću u definiranju troškovnih centara), upravljanja projektima, riznice i financija gdje čine osnovu za automatiziranu obradu novčanih tokova tvrtke i praćenje izloženosti riziku od kreditnog zaduženja prema klijentima (prosjek zakašnjelih plaćanja, dugovanja i ograničenja kreditnog povjerenja).

Unutar modula uključene su i posebne funkcionalnosti za upravljanje konzultantima, komercijalistima i dr. sa uključenim svim administrativnim i poreznim obavezama.

Što kažu naši klijenti

Fluentis je poslovni softver koji povezuje različite funkcije unutar tvrtke, omogućuje dijeljenje podataka po područjima i kompetencijama, potiče svijest, odgovornost i timski duh. Budući da je svaka dodijeljena aktivnost korak naprijed prema daljnjim aktivnostima, Fluentis osigurava ispravno poslovanje tvrtke u skladu s njenim politikama.

- G. Francesco Lacquaniti, Administrativni direktor

A. Cesana Srl

Računovodstvo

Računovodstvo

Modul omogućuje potpuno upravljanje računovodstvom i nudi brojne automatizacije u fazama usklađivanja i godišnjeg zatvaranja računa.

Predlošci

 • Mogućnost knjiženja koristeći predefinirane predloške.
 • Paralelno upravljanje otvorenim stavkama kako bi se postavila dospijeća za klijente/dobavljače s mehanizmima kontrole radi sprječavanja razlika i neslaganja u odnosu na knjigovodstvena kretanja.
 • Scritture di assestamento, ratei e risconti, chiusura e apertura conti automatiche.
 • Automatsko upravljanje promjenama tečaja za transakcije u stranoj valuti.

Izvještaji

Jednostavno pretraživanje kretanja i transakcija te mogućnost ekstrakcije i ispisa. Neki od dostupnih izvještaja su:

 • Izvod prometa
 • Bilanca
 • Ispis glavne knjige
 • Obračun PDV-a
 • Evidencije

Izvodi

Podaci se mogu ispisati kao klasični izvještaj ili pregledavati na ekranu. Postoji mogućnost brzog pregleda transakcija proširenjem reda pomoću “+” ili duplim klikom.

Financijska izvješća

Automatsko generiranje izvješća na temelju dostupnih podataka.

 • Kvartalna prijava PDV-a
 • Izračun PDV-a
 • Izračun PDV-a za redovite izvoznike
 • upravljanje telematskim oblikom za komunikaciju s Poreznom upravom. Provjera vrijednosnog limita pojedinačne izjave namjere u fazi fakturiranja.

Otvorene stavke

 • Kreiranje i zatvaranje otvorenih stavaka
 • Različite vrste ispisa
 • Iz otvorenih stavaka mogu se automatski stvarati opomene za dospijeća, a slanje opomena putem e-pošte može biti potpuno automatizirano.
 • Otvorene stavke i pripadajuće uplate mogu se podjeliti u grupama kako bi se pojednostavile složene situacije s obrocima ili djelomičnim plaćanjima.
 • Moguće je upravljati provizijama agenata
 • Postoji način automatskog upravljanja stavkama iz Narudžbenica/Računa Klijenta/Dobavljača za plaćanja po narudžbi/isporuci, uz automatsko upravljanje odgovarajućim avansnim fakturama.
 • Dostupan je procedura za kompenzaciju između otvorenih stavaka (avans/faktura ili klijent/dobavljač).

Automatsko zatvaranje/otvaranje računa

Upravljajte zaključivanjem računa na kraju godine i otvaranjem na početku nove godine.

Također postoji procedura otvaranja računa koji prati shemu kontnog plana i omogućuje unos početnih salda (može se privremeno spremiti), te može pokrenuti knjiženje.

Ispravci

Automatizirana obrada ispravaka kao što su obračunati i odgođeni prihodi i troškovi, izračun i knjiženje amortizacije dugotrajne imovine, zatvaranje godišnjih računa i ponovno otvaranje računa.

Privremena knjiženja

Knjiženja se mogu privremeno spremiti (bez dodjele PDV-a i broja) i zatim pretvoriti u konačna knjiženja putem odgovarajuće procedure.

Obračun tečajnih razlika

Automatsko alociranje i knjiženje tečajnih razlika na kraju godine u saldu računa (kupci, dobavljači, banka) izraženim u stranoj valuti.

Analitičko računovodstvo

Upravljanje analitičkim računovodstvom predstavlja temelj za sveobuhvatno upravljanje koje također uključuje proizvodne podatke. Temelji se na suvremenom višedimenzionalnom upravljanju troškovima, koji se mogu slobodno grupirati u različitim kombinacijama za različite analitičke razine.

Poslovni centri

Automatsko vrednovanje troškovnih/profitnih centara (nazvanih poslovnim centrima jer se mogu koristiti u oba dijela kao što zahtijeva suvremeni kontroling) i narudžbi zahvaljujući povezivanjima koja je moguće unaprijed definirati u kontnom planu.

Dimenzije analize

Dimenzije omogućuju definiranje neograničenog broja spajanja poslovnih centara koje se mogu koristiti u različite svrhe analize. Na primjer, uz glavni set troškovnih centara koji definira ukupne troškove tvrtke, moguće je definirati paralelnu dimenziju koju automatski pokreću ista knjigovodstvena kretanja i koja služi za praćenje troškova određenog ulaganja ili određenog poslovnog odjela.

Cost Driver

Omogućuje maksimalnu slobodu i fleksibilnost prilikom dodijeljivanja zajedničkih troškova poslovnim centrima za prihvat industrijskih troškova ili za preusmjeravanje pomoćnih centara na proizvodne centre. Postoji nekoliko načina dodijeljivanja ili preusmjeravanja, i moguće je definirati prioritet obrade različitih cost driver-a. Načini se mogu razlikovati ovisno o području analize, na primjer, kod proračuna i stvarnih troškova, dodijeljivanja i preusmjeravanja mogu slijediti različite logike.

Izvještaji analitičkog računovodstva

Omogućuju brz pregled prometa i rezultata poslovnih centara i povezanost s knjigovodstvenim kretanjima, bez dodatne obrade. Kada se prometi iz analitičkog računovodstva uzmu i obrade pomoću cost driver-a te povežu s podacima iz proizvodnje, moguće je generirati dodatne završne izvještaje za cjelokupni tok kako bi se obavili usklađivanje i analiza konačnih rezultata.

Sredstva

Modul osigurava redovito vođenje registra osnovnih sredstava i evidenciju kartica sredstava, uz visoku automatizaciju u izračunu i knjiženju amortizacija. Postupci nabave novih sredstava i otpisa, uništavanja, revalorizacije povezani su s odgovarajućim knjiženjima i omogućavaju automatsko evidentiranje dobitaka i gubitaka.

Saznajte više

 • Automatsko ažuriranje i stvaranje kartica sredstava tijekom knjiženja nabave, otpisa, uništavanja itd.
 • Automatizirano upravljanje amortizacijom s mogućnošću upravljanja povećanjima sredstava putem različitih logika.
 • Upravljanje obaveznim ispisima, kao što su kartice sredstava i knjiga sredstava.
 • Mogućnost izrade simulacija plana amortizacije za sljedećih 10 godina s različitim postotcima primjene.

Primatelji

Upravljanje posebnom vrstom dobavljača koji podliježu porezu po odbitku i drugim oblicima mirovinskih doprinosa.

Saznajte više

 • Upravljanje privremenim fakturama i jednostavno pretvaranje istih u konačne fakture.
 • Automatska knjiženja
 • Obrada i slanje elektroničke potvrde poreza po odbitku Poreznoj upravi.
 • Upravljanje naknadama za neto ili bruto stavke.
 • Povezanost s modulom za izračun provizije agenta

Intrastat

Automatska izrada Intrastat popisa na temelju faktura prisutnih u bazi podataka ili u knjiženjima.

Saznajte više

Omogućuje vam upravljanje po odjeljcima.

Moguće je eksportirati elektroničku datoteku za slanje carini ili poreznoj upravi.

Porezne izjave

Obrada svih poreznih obveza.

Saznajte više

 • Redovno i godišnje obračunavanje PDV-a
 • Elektroničko prijavljivanje obračuna PDV-a
 • Upravljanje i ispis knjiženja
 • Upravljanje kompenzacijom
 • Ograničenje za regularne izvoznike, bilo da se radi o fiksnim ili mobilnim
 • Izvoz ABI zapisa za bankovne uplate
 • Automatska obrada i automatsko slanje samoizdanih računa za strane nabavke.
 • Omogućuje elektroničku obradu poreznih odbitaka.
 • Obrada podataka za sastavljanje glavnih obrazaca godišnje PDV prijave.
 • Elaborazione modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA.

Leasing

Upravljanje leasing ugovorima, počevši od unosa i upravljanja planovima amortizacije pa sve do knjiženja.

Saznajte više

 • Automatski izračun rasporeda amortizacije na temelju osnovnih podataka iz ugovora, kao što su vrijednost imovine, kamatna stopa, troškovi naplate i upravljanja, i vrijednost otkupa.
 • Automatsko knjiženje početne najamnine i periodičnih najamnina.
 • Automatski izračun i knjiženje rezervacije za početnu najamninu na kraju godine uzimanjem u obzir dnevne troškove.

Zajmovi

Upravljanje planovima amortizacije zajmova i automatsko knjiženje plaćanja rata.

Opomene

Praćenje potraživanja koja su već dospijela i izrada opomena za klijente. Možete generirati različite verzije opomena.

Saznajte više

 • Podešavanje standardnih tekstova opomena, uključujući i tekstove na stranim jezicima.
 • Elektroničke obavijesti o obračunima
 • Automatska izrada različitih verzija pisama opomene prema vrsti klijenta.
 • Automatski ispis pisma opomene.
 • Mogućnost masovnog slanja pisama putem workflow-a.

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija