Încercați Fluentis gratuit 15 zile
Login
Contacte

Management Financiar Contabil

Monitorizați și automatizați activitățile contabile, indiferent de complexitatea afacerii

Încercați gratuit
Cereți informații

Organizarea eficientă a contabilității permite dezvoltarea companiei

Aria Financiar Contabilă a aplicației Fluentis ERP este concepută pentru a accelera operațiunile zilnice, incluzând procedurile necesare pentru elaborarea înregistrărilor contabile, pregătirea situațiilor financiare și îndeplinirea obligațiilor fiscale administrate, în general, direct de companie.

Există, de asemenea, diverse funcționalități pentru gestionarea financiar-contabilă completă, care include mijloace fixe, leasing și credite, pe lângă funcționalitățile fundamentale cerute de cei care lucrează cu străinătatea, cum ar fi întocmirea automată a listelor Intrastat și alte comunicări fiscale referitoare la schimburile cu partenerii străini.

Formarea continuă a analiștilor Fluentis în domeniul contabil și financiar garantează un software actualizat prompt în ce privește modificările normative și a celor mai recente obligații.

Module și Funcționalități

Puncte
cheie

Gestionarea completă a impozitului TVA, reținerilor la sursă, comunicărilor periodice.

Integrare cu RO e-factură și generarea automată a înregistrărilor contabile.

Gestionarea completă și automată a tranzacțiilor în valută.

Utilizarea notelor contabile, care pot fi configurate de utilizator, pentru a defini propriile scheme contabile.

Integrare profundă cu alte module de business.

Preluați controlul asupra propriei strategiei de afaceri

Procese Automatizate

Procesarea automată a înregistrărilor de ajustare, amortizare, angajamente și avansuri, precum și a înregistrărilor anuale de închidere și redeschidere conturi.

Management Parteneri Externi

Gestionarea completă și automată a tranzacțiilor în valută cu actualizarea automată a cursului de schimb, a diferențelor și a procedurii integrate care le înregistrează la sfârșitul anului pentru a le raporta în situațiile financiare.

Configurabil

Utilizarea notelor contabile care se pot configura în mod liber, pentru a defini propriile scheme contabile care vor fi utilizate în procedurile de înregistrare automată sau ca șablon de înregistrare, modificabile în oricare secțiune.

Schimb de date
simplu cu contabilii

Gestionarea simplificată a obligațiilor fiscale

Fluentis vă permite să procesați și să trimiteți în mod autonom toate documentele necesare sau să delegați contabilului toate aceste operații.

Exportarea datelor informatice

Datorită componentei Bizlink, veți putea exporta automat toate datele informatice necesare pentru a le expedia apoi contabilului sau autorității competente.

Importarea datelor salariilor angajaților

Cu Fluentis, importarea datelor privind salariile angajaților este o operațiune simplă și rapidă, care permite generareai automată a înregistrărilor contabile corespunzătoare.

Business Management fără limite

Management Intercompany

Simplifică și accelerează replicarea datelor comune între companii (plan de conturi, registre, facturi etc.) cu posibilitatea definirii și transformarii datelor în timpul tranzacției (de ex. o factură de vânzare pentru firma 1 poate deveni o factură de achiziție pentru firma 2).
Datorită integrării cu modulul Control de gestiune, este posibilă și întocmirea situațiilor financiare consolidate prin ajustarea tranzacțiilor intragrup.

Multi Societate

Gestionarea simultană a mai multor companii și a departamentelor sale (sucursale care pot fi filtrate), în număr nelimitat, cu posibilitatea de a opera simultan pentru compararea ușoară a datelor.
Importarea datelor contabile cu Excel, cu simple template predefinite, completarea fișelor și importul planul de conturi, a registrelor, angajamentelor deschise și a altor date contabile în mod autonom.

Situații particulare

Gestionarea diferitelor regimuri TVA speciale, gestionarea plafonului pentru exportatorii obișnuiți și gestionarea declarațiilor de intenție primite și emise.

Vizionați acest demo și descoperiți ce oferă Fluentis cu aria Finanțe - Contabilitate

Generați automat înregistrările contabile

Direct din modulul de recepție și arhivare automată a facturilor primite va fi generat automat registrul furnizorului, vor fi apoi solicitate și stocate informațiile referitoare la conturile care urmează a fi utilizate și codurile de TVA. Rezultatul va fi o înregistrare contabilă generată complet automat, editabilă dacă este necesar, dar gata pentru a fi salvată.

Integrare profundă
cu alte module Business

Descoperiți toate funcționalitățile managementului financiar-contabil integrat

În Fluentis ERP, aria dedicată Managementului Financiar Contabil este complet integrată cu Trezoreria, Achiziția, Vânzările și Controlul de Gestiune.

Modulele din ciclul Achizițiilor și Vânzărilor comunică prin trimiterea datelor și permit crearea automată a înregistrărilor contabile, direct din facturile de vânzare și achiziție.

Ulterior, datele contabile sunt integrate automat și alimentează gestionarea activelor, gestionarea termenelor de plată pentru clienți și furnizori, gestionarea contabilității analitice (cu o flexibilitate maximă în definirea centrelor de cost) și gestionarea comenzilor, precum și gestionarea trezoreriei și finanțelor, unde servesc ca bază pentru procesarea complet automatizată a fluxului de numerar al companiei și monitorizarea expunerii la riscul de credit față de clienți (întârzieri medii la plată, efecte neîncasate și limitarea creditării).

În aria Contabilitate din Fluentis, sunt incluse și funcționalități specifice pentru gestionarea consultanților, agenților de vânzări și profesioniștilor, cu toate obligațiile administrative și fiscale.

Opiniile celor care au ales Fluentis

Fluentis este un sistem de management interconectat, care permite partajarea datelor pe arii și competențe și promovează consolidarea spiritului de echipă, deoarece fiecare activitate atribuită utilizatorilor este în mod necesar pregătitoare activităților ulterioare, asigurând astfel funcționarea corectă a companiei, conform propriei policy.

- Ec. Francesco Lacquaniti, Director general

A. Cesana Srl

Contabilitate Generală

Modulul permite gestionarea completă a contabilitatii generale și oferă diverse automatizari la închiderea anuală a conturilor și în faza de ajustare, anterioară elaborării bilanțului.

Șabloane contabile

 • Posibilitatea de a înregistra notele contabile folosind șabloane de înregistrări predefinite.
 • Administrarea simultană a angajamentelor deschise pentru alimentarea scadențarelor clienților / furnizorilor cu mecanisme de control pentru a preveni diferențe și incoerențe în raport cu înregistrările contabile.
 • Înregistrări de ajustare, angajamente și avansuri, închiderea și redeschiderea automată a conturilor.
 • Gestionarea automată a diferențelor de curs valutar pentru operațiunile în valută.

Rapoarte contabile

Simplitate în căutarea înregistrărilor contabile și a înregistrărilor TVA și posibilitatea de a le extrage în diverse formate disponibile. Unele dintre principalele rapoarte disponibile sunt:

 • Fișă de cont
 • Balanța de verificare
 • Bilanț exercițiu
 • Registru Jurnal
 • Decont de TVA
 • Registre de TVA

Extras de cont

Pot fi tipărite pe hârtie sau pot fi vizualizate pe ecran pentru o mai mare interacțiune. Există și posibilitatea unei previzualizări rapide a înregistrării prin extinderea liniei  (clic pe semnul +) sau modificarea ei cu un simplu dublu clic.

Declarații fiscale

Generarea automată a declarațiilor pentru transmiteri periodice prin citirea datelor contabile.

 • Transmiterea lunară/trimestrială a decontărilor periodice de TVA
 • Calculul închiderii TVA

Angajamente deschise

 • Permite crearea și închiderea angajamentelor deschise simultan cu înregistrările contabile.
 • Permite crearea liberă și a angajamentelor deschise de tip extra-contabil.
 • Conține diverse rapoarte pentru scadențare și situații clienți / furnizori.
 • Din angajamentele expirate pot fi create automat solicitările de plată pentru clienții care întârzie și tot automat acestea pot fi expediate prin e-mail.
 • Angajamentele deschise și plățile aferente pot fi grupate pentru a suporta și cele mai complexe situații de încasări / rate sau plăți fracționate.
 • Permite gestionarea comisioanelor agenților în modulul Contabilitate (ca alternativă la procedurile disponibile în aria Vânzări) prin citirea directă a înregistrărilor contabile și exploatarea, printre altele, a unei particulare logici de acumulare „la efectuarea integrală a plății”.
 • Permite gestionarea automată a angajamentelor create din Ordine / Avize Clienți și Furnizori pentru plățile la ordin / livrare, cu gestionarea automată a facturii de avans.
 • Conține procedura pentru compensarea dintre angajamente (avans / factură sau client / furnizor).

Închidere / Deschidere automată conturi

Permite gestionarea automată a închiderii conturilor la sfârșitul anului și redeschiderea acestora la începutul noului an, redeschizând automat conturile de cheltuielile/veniturile angajate/anticipate generate de înregistrările de ajustare și efectuând transferul profitului sau pierderii exercițiului calculat.

Conține și o procedură de deschidere a conturilor inițiale care permite urmarea schemei planului de conturi prin introducerea soldurilor inițiale care, odată completată inserarea (care poate fi salvată temporar), generează înregistrarea contabilă.

Înregistrări de ajustare

Procesarea automată a intrărilor de decontare, cum ar fi angajamente și cheltuieli plătite în avans, calculul și contabilizarea cotelor de amortizare a activelor, închiderea conturilor de sfârșit de an și redeschiderea conturilor.

Înregistrări provizorii

Înregistrările contabile pot fi salvate provizoriu (fără alocarea numărului de înregistrare în jurnal) și apoi convertite în înregistrări definitive, inclusiv masiv, prin intermediul procedurii corespunzătoare.

Regularizare valutară

Procedura permite alocarea și contabilizarea automată a diferențelor de schimb valutar la sfârșitul anului în soldurile contabile (clienți, furnizori, casă, bancă) exprimate în valută externă. Se integrează cu gestionarea și actualizarea automată a cursurilor de schimb prezentă în Fluentis.

Contabilitate Analitică

Gestionarea Contabilității Analitice reprezintă baza de plecare pentru un control de gestiune complet care integrează și datele din producție. Se bazează pe o gestionare modernă multidimensională a centrelor de cost, care pot fi agregate liber în diferite combinații, pe multiple nivele de analiză.

Centre de afaceri

Valorificarea automată a centrelor de cost/profit (denumite centre ‘de afaceri’, deoarece pot fi utilizate în ambele secțiuni, așa cum este prevăzut în sistemul modern de control) și a comenzilor, datorită conexiunilor care pot fi setate în planul de conturi.

Dimensiuni de analize

Dimensiunile permit definirea unui număr nelimitat de agregări ale centrelor de afaceri, care se pot utiliza în analize. De exemplu, pe lângă setul principal de centre de costuri, care definesc costurile totale ale companiei, se poate defini o dimensiune paralelă, care este automat alimentată de aceleași înregistrări contabile și care includ centre dedicate monitorizării costurilor unei anumite investiții sau a unei ramuri specifice companiei.

Cost Driver

Cost driver permit libertate maximă și flexibilitate în atribuirea costurilor comune centrelor de afaceri create pentru a include costurile directe industriale sau pentru redistribuirea centrelor auxiliare pe centrele de producție. Există mai multe logici de atribuire sau redistribuire și se poate stabili prioritatea cu care se procesează diferiții cost driver. Logica poate fi diferită în funcție de zona de analiză. De exemplu, între buget și realizat, atribuirile și redistribuirile pot urma logici diferite.

Rapoarte Contabilitate Analitică

Permit elaborarea unor prime rapoarte rapide cu privire la înregistrările și rezultatele centrelor de afaceri și conexiunea cu înregistrările contabile, fără nicio elaborare ulterioară.

Atunci când mișcările din contabilitatea analitică sunt preluate și procesate de cost driver și integrate cu datele provenite din producție, este posibil să se genereze rapoarte finale suplimentare pentru întregul flux, în scopul reconcilierii și analizei rezultatelor finale.

Controlling

Modul Controlling din Fluentis Accounting Management valorifică puternica funcționalitate a reclasificării datelor contabile care permit definirea liberă a oricărui model de reclasificare a datelor, profitând totuși de un model preîncărcat care reflectă schema de reglementare a situațiilor financiar-contabile în conformitate și cu a IV-a directivă UE (Situații financiare statutare).

Modele de reclasificare

Modelele de reclasificare pot fi definite de utilizator și permit prezentarea atât a datelor contabile, cât și a centrelor de cost, efectuând diverse agregări și operații cum ar fi împărțiri, adunări și scăderi.

Mijloace Fixe

Modulul asigură întreținerea fișelor mijloacelor fixe, precum și gestionarea automată a calculului și contabilizării amortizărilor. Procedurile de achiziție a mijloacelor fixe noi și de casare, distrugere sau reevaluare sunt perfect integrate cu înregistrările contabile corespunzătoare și permit înregistrarea automată a plusurilor și minusurilor de valoare.

Mai multe detalii

 • Actualizarea și crearea automată a fișelor mijloacelor fixe în timpul înregistrării contabile a achiziției, casării, scoaterii din uz, etc.
 • Gestionarea automată a amortizării cu posibilitatea de a gestiona majorările în baza diverselor proceduri.
 • Gestionarea reevaluărilor și tipărirea registrului.
 • Gestionarea completă a rapoartelor obligatorii, cum ar fi fișa mijlocului fix și registrul numerelor de inventar.
 • Posibilitatea de a calcula simultan și o amortizare obiectivă, valabilă pentru Controlul de Gestiune, cu proceduri nelegate la fiscalitate, dar funcționale pentru utilizarea efectivă a bunului.
 • Posibilitatea de a elabora simulări ale planurilor de amortizare pentru următorii 10 ani, cu rate procentuale alternative.

Intrastat

Acest modul din aria Financiar-Contabilă a aplicației Fluentis ERP permite crearea automată a listelor Intrastat pe baza facturilor existente în baza de date sau a înregistrărilor contabile.

Mai multe detalii

Acest modul permite gestionarea declaratiilor Intra1-2 în secțiunile sale.

De asemenea, oferă posibilitatea de a exporta fișierele electronice și de a le trimite în mod complet autonom.

Declarații fiscale / Comunicări

Acest modul permite să procesați obligațiile care se referă la TVA.

Mai multe detalii

 • Decontări periodice și anuale
 • Comunicarea electronică a decontărilor
 • Gestionarea și tipărirea registrelor
 • Gestionarea compensării creditului TVA
 • Procesarea și trimiterea automată a autofacturii pentru achiziții din străinătate pentru a le trimite către ANAF e-Factura.
 • Gestionarea automată a partenerilor în sistem TVA Încasare și a documentelor corespunzătoare.
 • Generarea certificării electronice a impozitelor reținute la sursă.
 • Prelucrarea datelor pentru completarea secțiunilor principale ale decontului anual de TVA.

Leasing

Acest modul din aria Financiar – Contabilă a aplicației Fluentis permite gestionarea completă a contractelor de leasing, începând de la introducerea și gestionarea planurilor de amortizare până la toate înregistrările contabile necesare, inclusiv cele de ajustare de la sfârșitul anului.

Mai multe detalii

 • Calculul automat al planului de amortizare pe baza datelor principale ale contractului, cum ar fi valoarea bunului, rate, cheluielile cu documentatia, valoarea reziduală.
 • Contabilizarea automată a primei rate și a ratelor periodice.
 • Calculul și contabilizarea automată a ajustării primei rate la sfârșitul anului, ținând cont de costul zilnic aferent.

Împrumuturi

Modulul permite gestionarea planurilor de amortizare pentru împrumuturi și înregistrarea automată a plății ratelor.

 

Solicitări de plată

Modulul permite identificarea angajamentelor deschise cu termenul de plată deja depășit și generarea automată a solicitărilor de plată către clienți. Acestea pot fi generate automat, în diverse versiuni de text și pot include diferite detalii sau parametri specifici.

Mai multe detalii

 • Configurarea textelor standard pentru solicitări, inclusiv în diferite limbi
 • Comunicarea electronică a plăților
 • Generarea automată a solicitărilor în diverse variante de text în baza tipului de client
 • Imprimare solicitare generată automat
 • Posibilitatea de a expedia masiv solicitările cu ajutorul fluxurilor de lucru

Ce poate face Fluentis ERP
pentru compania dvs?

Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat

Infografica 2

Contactați-ne pentru mai multe informații

  Doriți un răspuns imediat?

  Suntem la dispoziția dumneavoastră!

  +40 747 208 912

  Start chat