Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Kontrola upravljanja

Pratite statistike poslovanja kako biste donosili najisplativije odluke.

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Svaka promjena
je lakša uz kontrolu

Analiza troškova i odstupanja

Modul Kontrole upravljanja predstavlja strateški alat koji omogućava tvrtkama izvedbu raznih provjera radi ostvarivanja određenih ciljeva poslovanja putem analize troškova i odstupanja.

Moduli i Funkcionalnosti

Dostupni alati omogućuju:

Postavljanje višedimenzionalne strukture poslovnih centara i dostupnost raznih vrsta analiza radi maksimalne fleksibilnosti

Određivanje strategije i planiranja pomoću Budžeta i Reporting-a.

Automatsku raspodjelu zajedničkih troškova između različitih troškovnih centara.

Povezivanje financijskih podataka s evidencijama upravljanja koje se izražavaju, na primjer, u radnim satima ili broju komada, i koje proizlaze iz Proizvodnje, Logistike, Računovodstva. Sustav vrednuje podatke u skladu sa prisutnim izračunima kako bi se procijenili troškovi centara ili pojedinih komada.

Izradu završne bilance koja uključuje: financijske podatke, kretanja troškovnih centara i pripadajuće raspodjele i drugo.

Kontrola upravljanja: Vaš ključ do uspjeha

Visoka automatizacija

Visoka automatizacija u raspodjeli zajedničkih troškova i u preusmjeravanju troška između poslovnih centara zahvaljujući Cost driver sustavu. Dostupne su brojne logike i mogućnost definiranja prioriteta obrade, na primjer, možete započeti s obradom zajedničkih troškova koji nisu dodijeljeni od strane računovodstva, i zatim, preusmjeriti pomoćne centre na proizvodne centre te nastaviti s vredenovanjem narudžba.

Jednostavnost korištenja

Modul omogućuje pojednostavljeno korištenje funkcionalnosti za analize i obradu podataka. Dostupnost korisnih informacija koje se dobivaju iz privremenih zatvaranja računa s pripadajućim usklađenjima i prilagodbama, financijskim izvještajima prema modelima koje korisnik slobodno definira te mogućnost analize odstupanja.

Povezanost s modulima

Povezanost s modulima Računovodstvo, Analitičko računovodstvo, Proizvodnja i Logistika kako bi se prikupili podaci kao što su sati rada i količine sirovina korištenih u proizvodnji.

Maksimalna fleksibilnost u postavljanju poslovnih centara

Višedimenzionalna logika omogućuje vam paralelno provođenje višestrukih analiza, na primjer provođenje analize cjelovitog troška i analize koja se odnosi na strateško ulaganje.

Podesive strukture i podesiva grupiranja.

Specifična logika za opće troškove koji nisu dodijeljeni od strane računovodstva i za upravljanje bilancom stanja u poslovnim centrima.

Centri mogu prihvatiti podatke o količini kao što su sati rada i osigurati podatke za izračun stopa (euro/sat) radi vrednovanja količina.

Mogućnost paralelnog provođenja višestrukih analiza, počevši od knjiženja koja se automatski pripisuju različitim dimenzijama.

Vidi detaljno

Određivanje marža

Definiranje poslovnih centara i povezanosti s računovodstvom

Definiranje plana poslovnog centra i povezanosti s kontnim planom. Glavni cilj je odrediti marže.

Alati analize u kontrolingu

Per analizzare i dati nel Controlling aziendale, si utilizzano vari strumenti. Tra questi, i report, i cubi di dati e le dashboard consentono di visualizzare i risultati dei modelli di rendicontazione economica aziendale. I rendiconti Economici di Centro analizzano i componenti di costo delle tariffe parametriche.

Važnost analize podataka

Analiza podataka neophodna je u kontrolingu.
Analiza daje uvid u performanse i troškove proizvodnje, olakšavajući tako donošenje odluka.

Što kažu naši klijenti

Fluentis ERP predstavlja za našu tvrtku nevidljivu nit koja doprinosi našem poslovanju tako da nas međusobno povezuje i prati u učinkovitom izvršavanju dnevnih zadataka

- Monica Maretti, CFO

Mareco Luce Srl

Privremena zatvaranja

Mogućnost obrade podataka iz modula računovodstva.
Obrada razdoblja prema podacima o proizvodnji i drugih upravljačkih podataka; jednostavne računovodstvene analize financijskih izvještaja prema razdoblju.
Zatvaranja omogućuju obradu specifičnih usklađenja i unosa usklađenja (izvanračunovodstvenih) prilagođenih određenom vremenskom razdoblju. Ovi unosi uključuju vremenska razgraničenja, odgode, amortizaciju, nepodmirene račune, skladišne zalihe i druge unose koje korisnik može samostalno definirati (kao što su otpisi dijela vrijednosti kredita ili sredstva za rizike).

Obrada privremenog zatvaranja računa

 • Mogućnost obrade podataka po odjelu tvrtke i po području analize (budžet, bilanca…) kako bi se olakšala provedba različitih scenarija/projekcija analize.
 • Samostalni oporavak kretanja i bilance stanja.
 • Mogućnost istovremene obrade unosa ispravaka i integracija.

Konsolidacija

Korisna procedura za obradu zatvaranja različitih društava prisutnih u bazi podataka kako bi se neutralizirali troškovi – prihodi, potraživanja – obveze unutar grupe konsolidirajući ukupne troškove i prihode. Omogućuje izradu grupne bilance.

Knjiženje zaliha

Postupak prikupljanja podataka iz skladišta koji omogućava vrednovanje zaliha prema različitim kriterijima unosom odgovarajućeg izvanbilančnog zapisa unutar odabranog zatvaranja.

Obračun amortizacije sredstava

Procedura očitava raspoložive kartice sredstava i provodi obračun amortizacije sličan onome koji je prisutan u modulu administracije, izvršavanjem izvanbilančnog zapisa koji je povezan sa odabranim zatvaranjem i uzimajući u obzir razdbolje zatvaranja

Usklađivanja i integracije

 • Omogućuje vam da provedete unose usklađivanja i integracije (razgraničenja i odgode) nakon zatvaranja.
 • Procedura uzima u obzir razdoblje zatvaranja uspoređujući ga s datumima obračuna troška ili prihoda koji su postavljeni unutar knjiženja.

Unosi za cost driver-e

Omogućuje korištenje logike definirane u cost driverima za stvaranje prijenosa u analitičkom računovodstvu koji su povezani s odabranim zatvaranjem.

Vrednovanje nabave i prodaje

Pretražuje otpremnice i fakture za navedeno razdoblje zatvaranja, koje još nisu unesene u glavnoj knjizi, te rekonstruira njihove vrijednosti u svrhu zatvaranja.

Privremeni ispis bilance

Praktičan i brz ispis zatvaranja za dobivanje bilance za razdoblje koje se zatvara bez daljnjih restrukturiranja.

Restrukturiranja bilance

Obrada privremenih zatvaranja restrukturiranjem bilance ili kretanja poslovnih centara pomoću predložaka koje definira korisnik. Dostupni su i predefinirani predlošci koji se mogu koristiti. Predlošci omogućuju bilo kakav prikaz bez ograničenja u broju razina i služe kalkulaciji kako bi se dobili kvocijenti i drugi korisni pokazatelji.
Osim toga, moguće je provoditi i usporedbe kako bi se ustanovila odstupanja.

Predlošci

Unos novih predložaka ili izmjena predefiniranih predložaka. Mogućnost prilagodbe i izmjene bilo kojeg elementa (podrazine, formule za izračun kvocijenata i drugih pokazatelja, mapiranje kontnog plana).
Mapiranje kontnog plana omogućuje premještanje konta i poslovnog centra, bez obzira na izvornu strukturu kontnog plana, te omogućuje zadržavanje pozicije odjeljaka dugovanja/potraživanja ali i njihovo premještanje unutar predloška.

Obrada

Nakon što je predložak definiran, obrada je izvediva u samo nekoliko jednostavnih koraka: odabirom zatvaranja koje treba obraditi i vrste predloška pokrećete obradu.

Usporedbe

Usporedba neograničenog broja restrukturiranja kako bi se prikazala odstupanja u postocima za svaku stavku unutar predloška

Ispis

Ispis obrađenih podataka.

Budžet

Izrada budžeta koji se može naknadno usporediti sa konačnim analizama iz privremenih zatvaranja i drugih analitičkih računovodstvenih procesa, kao što su cost driver-i, što omogućuje analizu odstupanja između budžeta i bilance stanja.

Unos izvanbilančnih zapisa u budžetu

Dostupne naredbe omogućuju slobodno dodavanje knjiženja koja su povezana s kontima, poslovnim centrima i narudžbama.

Trošak proizvoda

Ključan alat za kontrolu profitabilnosti tvrtke. Moguće je vrednovati troškove prema različitim troškovnicima (posljednjem/prosječnom/standardnom trošku) ili prema odjelima. Podaci se pohranjuju s datumom obrade kako bi omogućili analizu prijašnjeg stanja.
Modul također omogućava ažuriranje podataka unutar šifarnika artikala, o zadnjim, standardnim troškovima ili standardima za nadolazeću godinu.

Obračun troškova

Simulirani izračun troška proizvoda za odabrane artikle.

Preračunavanje troškova

Ažuriranje najnovijeg i prosječnog troška za odabrane artikle.

Vrednovanje troškova

Ispis koji prikazuje detaljan sastav troškova raščlanjivanjem šifarnika artikala na pojedinačne komponente.

Predviđanja prodaje

Jedan je od ključnih alata za planiranje i kontrolu prodajnih aktivnosti tvrtke. Pomaže u određivanju onoga što će tvrtka prodati u određenom razdoblju. Upravljanje predviđanjima prema vrijednosti i prema obujmu, za pojedinačne artikle ili obitelji proizvoda.
Mogu se analizirati različite simulacije predviđanja prema kojima se mogu generirati narudžbe.

Prikupljanje podataka o prodaji

Obrada za automatsko generiranje predviđanja i sezonalnosti na temelju povijesnih podataka iz prodajnog odjela: Narudžbe kupaca, otpremnice i izlazni računi.

Obitelji proizvoda

Moguće je definirati predviđanja za grupe homogenih proizvoda. Predviđanja za pojedine proizvode, komponenta određene obitelji, određivat će se na temelju postotka važnosti pripisane samoj komponenti.

Konsolidacija

Aktivnost neophodna da bi se predviđanja mogla uzeti u obzir u trenutku generiranja narudžba.

Računovodstvo

Predstavlja srž modula za Kontroling i sadrži funkcije za obradu razdoblja analize kako bi se automatski obradile sve kalkulacije koje su potrebne za pripisivanje zajedničkih troškova, prijenos poslovnih centara (primjerice pomoćnih na proizvodne itd…), vrednovanje narudžbi s izravnim troškovima i pripisivanje neizravnih i zajedničkih troškova.
Nadalje, iskazana su i fizička kretanja iz proizvodnje ili skladišta (sati rada, utrošeni komadi sirovina itd.) te se na temelju postavljenih parametara i postavki određuju stope vrednovanja.

Važne napomene

 • Zapisi fizičkog kretanja za ručni unos kretanja koja se mogu mjeriti, na primjer, u radnim satima ili komadima sirovina.
 • Standardne stope za poslovne centre radi izravne intervencije na stope vrednovanja fizičkih veličina (na primjer euro/sat ili euro/komad).

Obrada razdoblja

Predstavlja jednu od ključnih funkcionalnosti i pokreće automatizme za upravljanje fizičkim kretanjem (npr. Sati rada ili sirovina) putem izračuna stopa vrednovanja, izračuna specifičnih amortizacija za kontroling (koje odražavaju specifične logike na koje ne utječe porezno zakonodavtstvo, poput izračuna na temelju stalnih postotaka ili na osnovu stvarno proizvedenih količina), izračun atribucija i prenošenja cost drivera te obrada završnih izvještaja.

Podaci iz proizvodnje

Ova funkcija omogućava prikupljanje podataka iz proizvodnje kako bi se evidentirali sati rada, strojni rad te troškove internih i eksternih obrada (po prosječnoj, posljednjoj ili standardnoj cijeni) kako bi se unijeli u obračunima računovodstva radi analiza i završnih izvještaja o projektu.

U slučaju upravljanja tvrtkom koja izvšava poslove prema projektu (uslužno orijentirane tvrtke), podaci o troškovima i satima mogu proizaći iz modula za upravljanje projektima.

Podaci iz izlaznih faktura

Ova funkcija omogućuje obradu, unutar ciklusa prodaje, provizija za agente i primijenjenih popusta.

Ažuriranje stopa proizvodnih centara

Ovo je alat za ponovno izračunavanje stopa (npr. eura po satu ili eura po komadu) vrednovanja fizičkih veličina (npr. radnih sati ili komada sirovina).

Konsolidirani izvještaji

Alat koji omogućava stvaranje konsolidiranog izvještaja koji se odnosi na podatke iz kontrolinga u okviru matične tvrtke (holdinga) prisutne u bazi podataka. Podaci se prikupljaju iz podružnica unutar iste baze podataka.

Ispis računovodstvene dokumentacije

 • Bilanca: Odnosi se na knjiženja.
 • Kontrola amortizacije: Odnosi se na specifične amortizacije iz modula za kontroling (na koje ne utječe porezno zakonodavtstvo).
 • Konsolidacija projekta: Prikazuje rezultate projekata.

Pregled i arhiva

 • Arhiviranje (Povijest)
  • Fizičko kretanje proizlazi iz proizvodnje
  • Amortizacija iz kontrolinga
  • Knjiženja
  • Indeksi za određivanje cijena
 • Pregled
  • Računi koji se ne koriste u kontrolingu: koriste se za uravnoteženje računovodstva i kontrolinga: na primjer, računovodstvena amortizacija se zaobilazi i zamjenjuje specifičnom logikom modula kontrolinga, ali uvijek je moguće provjeriti usklađivanje.
  • Kontrolne vrijednosti: Ploča za usklađivanje računovodstvenih vrijednosti, prenošenja koja su izvršili cost driver-i i prilagodbe potrebne za usklađivanje vrijednosti različitih logika.
 • Povijest narudžbi/projekata
  • Obrazac za arhiviranje i pregled podataka iz narudžba/projekata i koji se odnose na fizička kretanja, knjiženja, tijek kretanja iz proizvodnje i konsolidiranih izvještaja.
 • Trošak proizvoda

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija