Isprobajte besplatno
Login
Kontakt

Kontrola Kvalitete

Isprobajte besplatno
Zatražite informacije

Težite najboljim standardima kvalitete kako biste pobjedili konkurenciju

Efikasna kontrola kvalitete proizvoda i procesa

Modul upravljanja Kvalitetom uključuje niz procedura koje su pogodne za kontrolu u fazama stvaranja proizvoda, pružanja usluge, te u trenucima upravljanja resursima.

 

Pažljivo i pravovremeno upravljanje standardima kvalitete i svim povezanim postupcima bitno je u današnjem konkurentnom poslovnom okruženju.

 

Modul upravljanja Kvalitetom omogućuje kontrolu tijekom stvaranja proizvoda, u trenutku dolaska materijala kako bi se utvrdile nesukladnosti i kako bi se procijenili dobavljači i provele sve potrebne korektivne radnje. Cilj modula jest poboljšati razinu usluge i upravljati aktivnostima koje se odnose na specifikacije navedene u standardu ISO 9001.

 

U Fluentis ERP-u modul upravljanja Kvalitetom povezan je sa svim ostalim poslovnim modulima.

Moduli i Funkcionalnosti

Glavne prednosti.

Vanjski i interni dokumenti.

Tehnički listovi, planovi kontrole, potvrde o kontroli i analizi proizvoda.

Reklamacije i nesukladnosti.

Korektivne radnje.

Kalibracija mjernih instrumenata.

Kvalifikacija dobavljača.

Upravljanje resursima.

Kontrola Kvalitete,
korak po korak

Prvi temeljni korak u upravljanju kontrolom proizvoda i materijala je definiranje Plana kontrole koji prikazuje koja mjerenja treba provesti, uz pomoć kojih instrumenata, koje vrijednosti moraju biti dobivene i granice vrijednostikoje određuju sukladnost. Svrha mjerenja je potvrditi da homogene skupine predmeta spadaju unutar granica navedenih svojstava.

 

U Planovima kontrole, koji se mogu prilagoditi za svakog kupca i dobavljača, definirane su i kontrole procesa koje treba pokrenuti. Mjerenja koja su izvršena na artiklu ili lotu kupljenih ili obrađenih artikala se arhiviraju u Kontroli Artikala.

 

Drugi korak je tehnički list proizvoda koji uključuje popis svih tehničkih i fizičko-kemijskih karakteristika koje određuju proizvod kao prikladan za određenu svrhu ili upotrebu. To se također odnosi na obitelj proizvoda, standardnih ili prilagođenih kupcu.

Od Nesukladnosti do Preventivnih radnji

Fluentis ERP omogućuje kontrolu cijelokupnog tijeka upravljanja artiklima i održavanje sljedivosti.

 

Kontrola se može odvijati u fazama prijema robe, preuzimanja otpremnice ili ulazne fakture, u različitim fazama proizvodnje, povratka poluproizvoda od podizvođača i tijekom kretanja opterećenja u skladištu.

 

Svaka Kontrola artikala može se povezati s Planom kontrole koji uključuje definirana ograničenja. Sustav prepoznaje operatera koji provodi test, te putem unesenih vrijednosti automatski utvrđuje je li provjera dala sukladan ili nesukladan rezultat.

 

Na kraju svakog pojedinačnog testa moguće je deklarirati komade koji nisu prošli test i komade za koje je utvrđeno da su sukladni, generirajući odgovarajuće skladišno knjiženje. Konačno, sa Potvrdom analize, potvrđuje se provedena analiza i usklađenost s vrijednostima.

Reklamacije i Nesukladnosti

Može se dogoditi da se neka od kontrola ne provede, što će rezultirati reklamacijom kupca.
S Fluentisom možemo učinkovito riješiti situaciju.

 

Procedura za Upravljanje Reklamacijama uključuje razne predefinirane modele reklamacija. Za svaku vrstu reklamacije definirana je vrsta odobrenja za povrat novca kupcu.

 

Putem procedure Upravljanja nesukladnostima određuje se pronađena greška, mogući uzrok, faza u kojoj je greška otkrivena, stvarni uzrok koji je generirao grešku, ozbiljnost, predloženo tehničko rješenje, donesena odluka i rješenje.

Za svaku pronađenu nesukladnost moguće je, na primjer, primijeniti korektivnu radnju za rješavanje greške kako se ta ista greška nebi ponovila. U ovom slučaju moraju se navesti artikli sa greškom, pojedinosti o lotu, serijskom broju, utovarnoj jedinici i količine, troškovi te podaci o povratu. Bitno je također navesti materijale koji su korišteni za popravak, resurse odnosno funkcije i osobe koje su riješavale reklamaciju.

Što kažu naši klijenti

Uvođenje Fluentis ERP-a i nativno integriranih dodataka automatiziralo je procedure svih odjela i olakšalo nam je prikupljanje pravovremenih podataka iz odjela proizvodnje i kvalitete. To nam je pomoglo u zadovoljavanju specifičnih potreba naših kupaca

- Maurizio Fantin, Vlasnik

Marrone Srl

Vanjski dokumenti

Katalogizacija dolaznih dokumenata.
Moguće ih je podijeliti u različite kategorije prema zakonima, standardima, priručnicima za uporabu i održavanje, propisima, izjavama o sukladnosti, tehničkoj specifikaciji, sigurnosno-tehničkim listovima itd. o kojima ovise prava pristupa.

Saznajte više

 • Dodjeljivanje lokacije dokumentima radi trenutne sljedivosti
 • Distribucija dokumenata određenim funkcijama tvrtke

Interni dokumenti

Katalogizacija internih dokumenata.
Moguće ih je podijeliti u različite kategorije prema priručniku, organigramu, procesima, procedurama, specifikacijama nabave, uputama za rad itd. o kojima ovise prava pristupa.

Saznajte više

 • Upravljanje verzijama/revizijama
 • Dodjeljivanje lokacije dokumentima radi trenutne sljedivosti
 • Distribucija dokumenata određenim funkcijama tvrtke

Kontrola Artikala

Modul omogućuje katalogizaciju i bilježenje svih informacija potrebnih za pokretanje proizvodnje i pružanje usluga u kontroliranim uvjetima:

– Tehnički listovi katalogiziraju sve informacije koje opisuju karakteristike proizvoda (ugovorni uvjeti, funkcionalna specifikacija, specifična upotreba).
– Kontrolni planovi katalogiziraju sve potrebne aktivnosti i mjerenja te vrijednosti koje treba dobiti kako bi se osiguralo da materijali i proizvodi budu unutar granica svojstava navedenih u tehničkim podacima.
– Kontrola artikala omogućuje bilježenje provedenih mjerenja, otkrivenih vrijednosti i posljedičnu indikaciju sukladnosti ili nesukladnosti kontroliranog materijala ili proizvoda.
– Potvrde analize potvrđuju da je analiza obavljena i usklađenost s vrijednostima navedenim u tehničkim podacima ili u specifikacijama kupca.

Saznajte više

 • Povezanost s modulima nabave, podizvođača i proizvodnje
 • Tehnički listovi, planovi kontrole, kontrola artikala i certifikati analize
 • Dostupnost planova uzorkovanja, operativnih uputa i dijagrama kontrole
 • Izdavanje potvrda o analizi ili ispitivanju

Reklamacije i Nesukladnosti

Procedura za povećanje zadovoljstva kupaca, poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga kao i ispunjavanje regulatornih zahtjeva.
Upravljanje Kvalitetom ne uključuje samo upravljanje reklamacijama, već i upravljanje povratima i signalizacijama loše provedenih usluga.
Prikupljene i analizirane informacije pomažu u pronalaženju nedostataka.

Saznajte više

 • Klasični modeli upravljanja greškama i uzrocima; integrirano 8D rješavanje problema
 • Stvaranje korektivnih radnji
 • Analiza nedostataka i uzroka
 • Povezanost s modulima nabave, podizvođača i proizvodnje

Korektivne radnje

Dokument katalogizira radnje koje omogućuju smanjenje ili uklanjanje uzroka koji su doveli do neusklađenosti, kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje.
Omogućuje bilježenje ocjenjivanja kako bi se potvrdilo da su radnje postigle postavljeni cilj.

Saznajte više

 • Pregledajte nesukladnosti
 • Identifikacija uzroka
 • Procjena potrebe za provedbom radnji kako bi se osiguralo da se nesukladnosti više ne ponavljaju
 • Određivanje i provedba potrebnih radnji
 • Bilježenje rezultata izvršenih radnji
 • Ispitivanje učinkovitost provedenih radnji

Kalibracija mjernih instrumenata

Katalogizacija te periodično i izvanredno održavanje alata za praćenje i mjerenje koji se koriste za jamčenje prikladnosti proizvoda i pružanja ponuđenih usluga.
Interne kalibracije i potvrde o kalibraciji trećih strana mogu se planirati i evidentirati.

Saznajte više

 • Katalogizacija svih instrumenata prikladnih za praćenje i mjerenje proizvoda kako bi se definirao kao sukladan
 • Planiranje aktivnosti mjerenja
 • Upozorenja o roku kalibracija
 • Unos potvrda o vanjskoj kalibraciji i provedenim internih kalibracijama

Kvalifikacija Dobavljača

Pomaže tvrtki u odabiru i procjeni dobavljača na temelju njihove sposobnosti u isporučivanju proizvoda ili pružanju usluga koji su u skladu sa zahtjevima tvrtke.
Procedura osigurava dodjelu informacija specifičnih za dobavljača i utvrđuje kriterije za odabir, procjenu i ponovnu procjenu dobavljača.

Saznajte više

 • Periodično ocjenjivanje dobavljača
 • Analiza reklamirane vrijednosti u odnosu na ukupni promet po razdoblju
 • Analiza nesukladnosti
 • Analiza točnosti rokova isporuke

Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje

Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup

Infografica 2

Kontaktirajte nas za više informacija